เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
โรงเรียนรัตนศึกษา, อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช, Thailand
หนูจะเป็นเด็กดี..ค่ะ ผมจะเป็นเด็กดี..ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประกาศผลสอบ TME ประจำปี 2555

ประกาศ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME)

______________________________
ขอให้นักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศตามประกาศด้านล่าง ตรวจสอบชื่อนามสกุลให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการพิมพ์เกียรติบัตร

สำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา
ขั้นตอนการรับรางวัลสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาดังนี้
  1. สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ให้ส่งสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ไปยังฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทรสาร 02-748-1424 หรืออีเมลล์ tme@edupark.co.th ทั้งนี้ขอให้เขียนรางวัลที่ได้รับ ชั้นเรียน โรงเรียน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนหรือผู้ปกครอง เช่น “ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชั้น ป.3 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ xxx-xxx-xxxx ” ลงในสำเนาทะเบียนบ้านดังกล่าวด้วย เพื่อจะได้ประสานงานต่อไป
  2. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ กรุณาติดต่อรายงานตัวกลับมายังฝ่ายประสานงานโครงการฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-748-3330 ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป เพื่อนัดหมายการเข้ารับรางวัล ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท ซอยสุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
  3. สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ฝ่ายประสานงานโครงการฯ จะส่งเช็คของขวัญ ประกาศนียบัตร และใบรายงานผลฉบับนักเรียนพร้อมกันไปยังโรงเรียนต้นสังกัดภายในเดือนมกราคม 2556 (ขอให้ติดตามที่โรงเรียนของท่านด้วย)
  4. สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับรางวัลในปีนี้ ฝ่ายประสานงานโครงการฯ จะส่งใบรายงานผลฉบับนักเรียนไปยังโรงเรียนต้นสังกัดภายในเดือนมกราคม 2556 (ขอให้ติดตามที่โรงเรียนของท่านด้วย)
  5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการรับรางวัลที่ฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทร. 02-748-3330 อีเมล tme@edupark.co.th ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประถมศึกษา คลิ๊กที่นี่

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คลิ๊กที่นี่


 

1 ความคิดเห็น:

ด.ญ.ชนิกานต์ ด.ช.ภูมิศิริ หวังภัทราวานิช กล่าวว่า...

สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับรางวัลในปีนี้ ฝ่ายประสานงานโครงการฯ จะส่งใบรายงานผลฉบับนักเรียนไปยังโรงเรียนต้นสังกัดภายในเดือนมกราคม 2556 (ขอให้ติดตามที่โรงเรียนของท่านด้วย)